henkilökohtainen coaching

Henkilökohtainen coaching vauhdittaa menestystä

Haluatko loistaa työssäsi? Tahdotko auttaa tiimiäsi moti­voitumaan ja sitoutu­maan entistä vahvem­min? Onko sinulla mahdotto­malta tuntu­via tavoit­teita? Tahdot päästä eteenpäin ja menes­tyä parem­min, mutta muuttuminen on osoit­tautunut vaike­am­maksi kuin luulit. Ehkä tunnet itsesi keinottomaksi? Kenties jo tiedät mitä sinun pitäisi tehdä, mutta itse­kuri, tahdon­voima ja sisu eivät vain tunnu riittävän pysyvän muutoksen aikaansaamiseen. Henkilökohtainen coaching auttaa sinut esteidesi yli!

Henkilökohtaisen coachingin avulla avarrat ajattelu­asi laati­kon ulko­puolelle, selkeytät ja kir­kastat tavoit­teitasi ja yli­tät sisäi­siä estei­täsi. Luot tarkoi­tuksen­mukai­sen toi­minta­suunni­telman ja opit keskit­tä­mään ajan­käyt­tösi siihen, mikä on tär­keää. Näiden myötä aluksi ylit­tämät­tö­miltä­kin vaikut­tavat tavoit­teet muut­tuvat mahdol­lisiksi.

Coaching on tehokas tapa luoda henkilö­kohtainen menestys­ohjelma ja toteut­taa se. Syvennymme omiin haasteisiisi ja tavoitteisiisi, ja etsimme yhdessä oivalluksia, jotka auttavat sinua kirkastamaan ja tekemään näkyväksi sitä, mikä on sinulle tärkeää. Saat tukea entistä tietoisempiin ja omaa hyvinvointiasi palveleviin arjen valintoihin. Vahvistut sisäisesti ja omaksut tyynemmän, itseäsi arvostavan ja hyvinvointiasi kunnioittavan tavan elää ja kohdata elämän haasteita ja muita ihmisiä.

Henkilökohtainen coaching muuttaa mahdottomat tavoitteet mahdollisiksi

Henkilökohtaisen coachingin avulla yllät tavan­­omaisen, arkisen toimin­­tasi ylä­­puolelle. Sinä pää­tät, mitkä ovat tavoit­­teesi, henkilö­­kohtai­­set olympia­­laisesi, joissa haluat menes­­tyä. Minä coachinasi autan sinua oival­ta­­maan, ajat­tele­­maan asioita, joita et ole tullut aja­tel­­leeksi, ja toimi­­maan niin, että voit tehdä tavoit­­teis­tasi totta. Tarjoan runsain mitoin uusia näkö­­kulmia, hyväk­­syvää läsnä­oloa, ide­­ointia ja sparra­­usta, kannus­­tusta ja tukea, joita tarvit­­set matkal­­lasi menes­­tyk­seen.

Ota yhteyttä +358 40 413 2747! Suunnitellaan yhdessä coaching-prosessi, jonka tuella sinä voit luoda elämästäsi menestystarinan!

Piditkö tästä? kerro siitä muillekin!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Lisää kirjoituksia luettavaksesi: